Avís Legal i Cookies

1. ASPECTES GENERALS

1.1 Dades identificatives de el ‘Prestador de Serveis de la Societat de la Informació’ (Tresdeu Coop. V.)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que Tresdeu Coop. V. inscrita en el Registre de Cooperatives de València és el titular de l’activitat desplegada a través del lloc web http://www.tresdeumedia.com, amb domicili social en el Av/ Peris i Valero, 59, València. En cas que desitge posar-se en contacte amb nosaltres, pot dirigir-se a l’adreça esmentada, així com a través dels emails info(arrova)tresdeu.com.

1.2 Acceptació i vigència de les Condicions Generals.

La navegació per aquesta pàgina Web li atribueix a Un. la condició d’Usuari i suposa la seua acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en el moment en què Un., com a Usuari, accedisca a la pàgina Web https://www.tresdeu.com, (d’ara endavant, “la pàgina Web” o simplement “la Web”).

Tresdeu Coop. V. podrà, en tot moment, i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en la pàgina Web a fi que puguen ser conegudes pels Usuaris, reservant-se el dret a modificar unilateralment, la presentació, configuració i continguts de la pàgina Web, així com les condicions requerides per a utilitzar la pàgina Web.

2. CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB.

2.1 Utilització de la pàgina Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web de conformitat amb la Llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral i bons costums generalment acceptades i amb l’ordre públic, responent enfront de Tresdeu Coop. V., o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina Web amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a l’establit en aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina Web o el servidor en la qual està allotjada, o impedir la seua normal utilització o gaudi.

En els supòsits en què siga necessari per a la utilització d’algun dels serveis inclosos en la pàgina Web, la introducció d’un nom d’usuari (d’ara endavant, “login”) i contrasenya (d’ara endavant, “password”), l’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu login i password, havent de comunicar a Tresdeu Coop. V., al més prompte possible, la seua pèrdua, robatori o qualssevol altres circumstàncies que pogueren haver compromès el secret de la mateixa.

2.2 Obligacions de l’Usuari.

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la pàgina Web, i obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe,emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar la pàgina Web de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Tresdeu Coop. V., els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que açò implique restricció alguna a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb el paràgraf anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització de la pàgina Web, així com en la prestació dels serveis a: (I) en el cas de registrar-se, l’Usuari s’obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades i a mantenir-los actualitzats; (II) no introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina Web, qualsevol informació o material que fóra difamatori, injurioso, obscè, amenaçador, xenòfob, incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent; (III) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina Web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en la pàgina Web, en qualsevol dels serveis oferits en la pàgina Web, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Tresdeu Coop. V., de qualsevol Usuari, dels proveïdors de Tresdeu Coop. V. o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; (IV) a custodiar adequadament el login i la password que li siga facilitada per Tresdeu Coop. V. als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadores per a l’accés als serveis oferits en la pàgina Web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. Igualment l’Usuari es compromet a comunicar a Tresdeu Coop. V., amb la major rapidesa, la seua pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés al login i/o password per un tercer; (V) no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la pàgina Web no autoritzades expressament per Tresdeu Coop. V., ni utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través de la pàgina Web per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a arreplegar o emmagatzemar dades personals de tercers; (VI) no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització de la pàgina Web o en la utilització de qualsevol dels serveis de la pàgina Web, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma; (VII) no destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Tresdeu Coop. V., els seus proveïdors o tercers; (VIII) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina Web qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del com no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a la disposició de tercer.

2.3 Exoneració de responsabilitat.

Tresdeu Coop. V.únicament respondrà dels danys que l’Usuari puga patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina Web, quan aquests danys li siguen directament imputables.

Quant a les informacions i continguts inclosos en la pàgina Web o als quals poguera tenir-se accés com a conseqüència dels links establits en la mateixa, Tresdeu Coop. V. no garanteix, de cap manera, ni l’accés en un moment determinat a tals informacions i continguts, ni la seua exactitud, ni la seua actualitat o actualització, ni la seua idoneïtat o utilitat per a les finalitats de l’Usuari, no fent-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts inclosos en la pàgina Web o aquelles a les quals es tinga accés com a conseqüència dels links establits en la mateixa.
Tresdeu Coop. V. s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’ús indegut o no autoritzat del login i del password i per la falta de diligència de l’Usuari en la conservació del secret dels mateixos.

Igualment, Tresdeu Coop. V. s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen haver-se de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, a (I) la presència de virus o altres elements lesius en la pàgina Web, o pàgines Web a les quals es puga tenir accés a través dels links establits en aquella que puguen produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris; (II) interferències, omissions,interrupcions, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a Tresdeu Coop. V., que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema; (III) retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (IV) que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fóra del control de la pàgina Web i que no siguen atribuïbles a Tresdeu Coop. V.; (V) les divergències de la informació, documentació i/o altre contingut de la pàgina Web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (VI) la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a Tresdeu Coop. V., degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.
La responsabilitat de Tresdeu Coop. V. respecte dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ser-li imputats no excedirà en cap cas, per pacte exprés entre les parts, de la totalitat de la quantitat pagada per l’Usuari per l’accés als productes oferits en la pàgina Web.

2.4 Utilització de hiperenlaces.

L’usuari d’Internet que vulga introduir enllaços des de les seues pròpies Webs a la Pàgina Web haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei.
L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal de la pàgina Web però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc). Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen a la pàgina Web o permeten la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens a la Pàgina Web de manera que: (I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la vertadera procedència del servei o Continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de Tresdeu Coop. V.; o (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Tresdeu Coop. V., la seua adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situe l’enllaç que Tresdeu Coop. V. ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Tresdeu Coop. V. dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per Tresdeu Coop. V. i sempre que es permeta, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina Web en la forma establida en aquesta clàusula.

La pàgina que establisca l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc); (II) induïsquen o puguen induir en l’Usuari la falsa concepció que Tresdeu Coop. V. subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resulten inadequats o no pertinents amb l’activitat de Tresdeu Coop. V. en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. Igualment, l’Usuari s’abstindrà d’incloure en la pàgina Web qualsevol hiperenlace (d’ara endavant, “link”) dirigit a una pàgina Web que continga informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades, i a l’ordre públic.

2.5 Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tresdeu Coop. V. reconeix la importància de protegir l’esfera d’intimitat de l’Usuari de la pàgina Web, per a açò ha desenvolupat una Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal que posa en el seu coneixement, perquè l’Usuari lliure i voluntàriament decidisca si desitja facilitar a Tresdeu Coop. V. les dades de caràcter personal que se li puguen requerir o obtenir en ocasió de la seua utilització d’aquesta pàgina Web i/o sol·licitud d’algun dels productes oferits en la mateixa.

Tresdeu Coop. V. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la seua Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal per a adequar-la a la legislació vigent a cada moment.

Per a sol·licitar informació o si escau, procedir a la contractació o adquisició de productes, els Usuaris hauran de proporcionar prèviament a Tresdeu Coop. V. certes dades personals que seran tractats amb les finalitats d’atendre les consultes formulades, si escau, formalitzar la contractació a distància, gestionar, administrar, prestar, ampliar, millorar i adequar els serveis oferits en la pàgina Web. Així com, la realització d’activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, que puguen ser del seu interès per a ampliar i millorar els nostres productes, adequant les nostres ofertes a les seues preferències o necessitats, a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial que ens conste en els nostres fitxers com a conseqüència del seu accés a la pàgina Web, així com per a permetre una navegació personalitzada.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Usuari tindrà dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició conforme a la normativa en vigor respecte de les seues dades personals recaptades conforme s’estableix en els paràgrafs anteriors, podent-se dirigir a tals efectes, mitjançant fotocòpia del DNI, Passaport o document d’identitat equivalent, a l’adreça de contacte ressenyada.

L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recaptades durant la navegació per la pàgina Web, o proporcionats mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels productes comprats, en el fitxer referit anteriorment.

Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc de la pàgina Web en el qual se sol·liciten aquestes dades, l’Usuari serà informat, ja siga mitjançant un hipervínculo, ja siga en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades.

Tresdeu Coop. V. es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seua confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seua obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

La pàgina Web té “cookies” que permeten a Tresdeu Coop. V. obtenir una sèrie de dades dels Usuaris, tals com les parts de la pàgina Web visitades amb anterioritat per l’Usuari, així com els productes i serveis que prefereix.

Si l’Usuari ho prefereix pot impedir l’accés d’una “cookie” en el seu disc dur configurant el navegador del seu ordinador perquè li avise en pantalla de la recepció de “cookies” i per a impedir la instal·lació de les mateixes en el seu disc dur, en aquest cas la pàgina Web podria no funcionar apropiadament per raons tècniques.

2.6 Propietat Intel·lectual i Industrial.

El contingut de la pàgina Web (d’ara endavant, “el contingut”) que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de Tresdeu Coop. V., o de tercers que han cedit el seu ús a Tresdeu Coop. V.. Aquest contingut està protegit per les Lleis nacionals i Tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguen aplicables.

Així mateix, totes les marques, noms comercials, o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la pàgina Web són propietat de Tresdeu Coop. V. o de tercers que, si escau, han autoritzat a Tresdeu Coop. V. la seua inclusió i utilització en la pàgina Web.
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina Web estan legalment reservats i l’accés a la mateixa o la seua utilització, per part de l’Usuari, no ha de considerar-se, en forma alguna, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat del qual o propietat corresponga a Tresdeu Coop. V. o a tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut, marques, noms comercials, i signes distintius de qualsevol classe, inclosos en la pàgina Web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulga donar a les mateixes, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, d’acord amb les Lleis nacionals i Tractats Internacionals aplicables.

No es podrà establir cap vincle a la pàgina Web des de qualsevol altra Web sense el previ i exprés consentiment de Tresdeu Coop. V..

 

Aquesta web utilitza galetes per a millorar l'experiència de l'usuari.